Loading...
Poznaj NEPAL
Biuro Podróży Nepal

Regulamin

Terms & Conditions

Rezerwacja wycieczki

Cena za wycieczkę ustalana jest indywidulanie i przekazywana jest Klientowi w Ofercie zgodnej z jego wymaganiami. Ostateczną ceną jest kwota ustalona w drodze wzajemnej korespondencji e-mail i przedstawiana ostatecznie klientowi wraz z wysokością zaliczki do uregulowania. Cena ta może ulec zmianie w związku ze zmianami, które wynikną w trakcie realizacji usługi (o czym mowa w indywidualnej Ofercie).

Ceny wszystkich wycieczek podane są w USD, jednak na specjalne życzenie możemy podać cenę w euro, funtach szterlingach, dolarach australijskich lub kanadyjskich. Warunkiem zagwarantowania miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 25% łącznej wartości wycieczki na nasz rachunek bankowy lub w gotówce. Pozostałą część kosztów wycieczki należy uregulować po przybyciu do Katmandu w gotówce przed rozpoczęciem wycieczki.

Akceptując cenę Klient potwierdza, że zapoznał się z przedstawioną ofertą i warunkami uczestnictwa otrzymanymi od Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd.


Zasady anulowania rezerwacji

W przypadku anulowania rezerwacji wycieczki zaliczki nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli informację o anulowaniu rezerwacji otrzymamy do 21 dni kalendarzowych przed terminem wycieczki, wycieczkę można przełożyć na inny termin za dodatkową opłatą, w zależności od zarezerwowanej wycieczki, jednak maksymalnie do roku od momentu rezygnacji.

Jeżeli informację o anulowaniu rezerwacji otrzymamy w czasie krótszym niż 21 dni przed terminem wycieczki, zaliczka nie podlega zwrotowi i jest to związane z rezerwacją załogi do obsługi wycieczki (przewodnicy górscy, wysokogórscy, miejscy, tragarze, transport itp.).

Jeżeli z różnych przyczyn nie można samemu zrealizować rezerwacji – można ją przenieść na dowolną osobę. Za pozostałą do zapłacenia kwotę wycieczki oraz koszty poniesione przez Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd w wyniku zmiany Uczestnika odpowiadają solidarnie Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia do wycieczki.

 

Przeloty międzynarodowe

Przelot do miejsca rozpoczęcia wycieczki jak i powrót, po zakończonej wycieczce odbywa się bez opieki reprezentanta Nepal Excursion Teks Pvt. Ltd. Nasz przedstawiciel oczekuje na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy zapewnia transport na lotnisko wylotowe.

Odpowiedzialność Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd

Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta lub z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd udzieli odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd może naliczyć dodatkowe opłaty z tytułu udzielenia pomocy.

Ubezpieczenie

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia w zależności od rodzaju organizowanej imprezy, jak również od rezygnacji z udziału w imprezie. Każdy Klient samodzielnie decyduje o wyborze oferty ubezpieczenia.

Oświadczenie

Jestem świadomy/a, że wyprawy takie jak trekking, wspinaczka, rafting, safari w dżungli lub każda inna wyprawa organizowana przez firmę Nepal Excursion Treks Pvt Ltd wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwami w trakcie:

  • wypraw górskich, pływania po rzece lub w trakcie safari,
  • podróżowania dowolnym środkiem transportu np. samolotem, drogą lądową lub na zwierzętach, np. na koniach lub osłach,
  • każdego wypadku lub choroby w mieście,
  • każdego wypadku lub choroby w odległym regionie ze świadomością utrudnionych możliwości lub braku środków szybkiej ewakuacji,
  • każdego wypadku lub straty spowodowanej siłami natury

Powyższe i inne niewymienione zdarzenia mogą pociągnąć za sobą zmiany w programie niezależne od Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd m.in. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, strajków itp.

Przyjmuję do wiadomości, że firma Nepal Excursion Treks pvt. Ltd zastrzega sobie prawo do odwołania mojej wycieczki bez wcześniejszego zawiadomienia lub do zaproponowania alternatywnej wycieczki, jeżeli zarezerwowana wycieczka nie może się odbyć z powodów takich jak katastrofa naturalna, niekorzystne warunki atmosferyczne, blokada szklaku lub drogi przez osuwiska itp.

Zapoznałem/am się dokładnie z i rozumiem regulamin wycieczki organizowanej przez Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd w której zdecydowałem/am się wziąć udział. Zgadzam się podjąć ryzyko niezależne od Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd i akceptuję decyzje podjęte przez firmę i jej pracownika dotyczące przebiegu wycieczki.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam ubezpieczenie podróżne odpowiednie do planowanej wycieczki (w tym obejmujące trekkingi wysokogórskie, jeżeli wymagane), którego kopię udostępnię Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd w dniu wpłaty pozostałej kwoty należności. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia podróżnego oświadczam, iż pokryję wszelkie koszty związane z ewentualnymi zdarzeniami i nieszczęśliwymi wypadkami, nie będę oczekiwał ich pokrycia przez Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd i nie będę wnosił o odszkodowanie od Nepal Excursion Treks Pvt. Ltd.


 

Podpis ________________________ Miejscowość ________________________
Data ________________________ Numer paszportu ________________________
Narodowość ________________________ Imię i nazwisko ________________________